صنعت-خودروسازی-فعالیت اقتصادی-ماشین آلات

صنعت

به تمامی بخش هایی که در تولید ,توزیع یا مصرف یک فراورده یا یک از فرا ورده های مشابه فعالیت می کنند (صنعت) گفته می شود .   تمامی فعالیت های اقتصادی که با خدمات و تولید کالا با استفاده از ماشین آلات و تجهیزات ساخته دست انسان سرکار دارند را یک سیستم تصور کنیم,هر […]