موتور الکتریکی -دینام-اهنربا-مغناطیسی

موتور الکتریکی

یک موتور الکتریکی  انرژِی الکترونیکی را به حرکت مکانیکی تبدیل می کند و همینطور انجام معکوس این فرایند توسط ژنراتور انجام می شود . این دو وسیله بجز در عملکرد کاملا مشابه یکدیگر می باشند . بیشتر موتور های الکتریکی توسط الکترو مغناطیس کار می کنند اما موتور هایی هم هستن که با نیروی الکتروستاتیک […]